صادرات از طریق واسطه های صادراتی

صادرات عموماً نیاز به صرف زمان طولانی و پیگیری های مداوم در بازار هدف داشته و صادرات موفق در صورت وجود مزیت های کیفی و قیمتی تنها در صورت پیگیری اثربخشی صورت می گیرد.

این در حالی است که بیش از 80% صادرات غیرنفتی کشور از طریق واسطه های صادراتی انجام می شود.

پیگیری فرایند های صادرات از طریق واسطه های بازرگانی دارای دسترسی های بین المللی و آشنا به صادرات حرفه ای سریعترین و کم ریسک ترین راه خواهد بود.

لذا گروه مکیال به منظور فعالسازی ظرفیت استفاده از واسطه های تجاری موجود در ایران و سایر کشورها اقدام به صادرات نموده است.