صادرات نیازمند یک استراتژی و برنامه ریزی حساب شده است که تولیدکنندگان و تامین کنندگان بدلیل محدودیت های موجود نمیتوانند تمامی منابع موردنیاز برای اداره فعالیت های صادراتی خود را تامین کنند چرا که این شرکتها باتوجه به نقش تاثیرگذاری که در تولید دارند باید متمرکز به توسعه کسب و کار داخلی شان باشند
همکاری با واسطه های صادراتی بهترین راه ورود و تثبیت حضور در بازارهای بین المللی است از آنجاییکه تمامی منابع این شرکت ها بصورت تخصصی به امر صادرات تخصیص می یابد تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های مشتری یابی ، شناسایی بازار و صرفه جویی در زمان دارد
مکیال تجارت با شناسایی ، انتخاب و تایید واسطه های صادراتی دغدغه شرکت های تولیدی را در حوزه صادرات کاهش داده است

صادرات واسطه ای