جلسه مجموعه مکیال تجارت با اداره فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی-1398

دیدار مجموعه مکیال تجارت با سفیر محترم ایران جناب دکتر بهرامی و همکارانشان در کابل-1398

 

ملاقات مجموعه مکیال تجارت و هیات اعزامی استان با اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات-1398

جلسه مجموعه مکیال تجارت با سازمان نظام و مهندسی بیرجند-1398

جلسه هماهنگی اعزام هیات کارشناسی استان خراسان جنوبی به مزارشریف افغانستان