حضور در هیات های تجاری یکی از الزامات در بین المللی شدن شرکت ها، صادرات محصولات و خدمات و خرید کالاهای مورد نیاز می باشد. اکنون با پیشرفت تکنولوژی تجار را وادار نموده تا با حضور مداوم در هیات های تجاری به هدف های مختلفی نظیر توسعه بازار، رصد رقبا و کالاهای مشابه، آموزش و کسب تجربه، سرمایه گذاری مشترک در حوزه های مختلف دست یابند. لذا مجموعه مکیال تجارت به عنوان یک بازوی توانمند اجرایی در جهت برگزاری این رویدادها به منظور یاری رساندن به بازرگانان و صادرکنندگان گام برداشته است.

مزیت های هیات های تجاری:

o شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در کشور هدف
o آموزش و کسب تجربه
o توسعه بازار صادرات
o رصد رقبا و کالاهای مشابه

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه صنایع غذایی گلفود دبی2020

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه صنایع غذایی گلفود دبی2019